Teoretyczne, praktyczne i prawne podstawy rachunkowości
Nasze szkolenie obejmuje wprowadzenie do rachunkowości, podstawy ewidencji w rachunkowości, wynik finansowy, bilans oraz rachunek zysków i strat. Wiedza ta pomoże Ci na stanowisku asystenta księgowego.
17011
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17011,bridge-core-2.1.8,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-20.5.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Szkolenie: teoretyczne, praktyczne i prawne podstawy rachunkowości – Euro Finance Warszawa

Cele szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na temat podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów
 • Zaprezentowanie zagadnień, których znajomość jest niezbędna do podjęcia pracy w zespole działu księgowości i finansów
 • Zapoznanie z zasadami rachunkowości, regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia księgowości , podstawowymi kategoriami majątku i źródeł jego finansowania oraz ich wyceny, zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych,
 • Wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy zdarzeń gospodarczych, porządkowania dokumentów księgowych, dekretowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w księgach handlowych, poprawnego analizowania zapisów w księgach i skorygowania ewentualnych błędów

Grupa docelowa

 • Specjaliści
 • Kierownicy działów niefinansowych
 • Pracownicy działów rachunkowości, marketingu, sprzedaży
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z tematyki finansów i rachunkowości które nie miały dotychczas styczności z tymi zagadnieniami
 • Osoby planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w pionie finansowym
 • Osoby które chcą przypomnieć sobie i usystematyzować podstawową wiedzę na temat rachunkowości i finansów

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z obszaru rachunkowości i finansów
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży zdobędą umiejętność łatwiejszego porozumiewania się z Klientami oraz Współpracownikami z działów finanowo-księgowych
 • zna podstawowe zasady rachunkowości, metodologię i regulacje prawne,
 • zna elementy ksiąg rachunkowych i wzajemne powiązania miedzy nimi,
 • zna podstawowe kategorie finansowe, oraz zasady ich wyceny,
 • samodzielnie analizuje i porządkuje dokumenty księgowe,
 • potrafi dekretować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
 • poprawnie analizuje zapisy w księgach i potrafi skorygować popełnione błędy,
 • potrafi współpracować z przełożonym przy zamykaniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • czuje niedosyt wiedzy i umiejętności i chce dalej się rozwijać i szkolić,
 • ma poczucie dobrze zainwestowanych środków finansowych w swój rozwój personalny.

Tematyka

I. Teoria rachunkowości – 10 godzin

 

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości
 2. Normy prawne rachunkowości
 3. Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości
 4. Zasady rachunkowości
 5. Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości
 6. Zasady prowadzenia ksiąg handlowych
 7. Majątek przedsiębiorstwa
 8. Kapitał przedsiębiorstwa
 9. Wynik finansowy przedsiębiorstw
 10. Zdarzenia i operacje gospodarcze
 11. Bilans – charakterystyka aktywów i pasywów
 12. Rachunek zysków i strat
 13. Definicje i klasyfikacja kosztów i przychodów
 14. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
 15. Wycena aktywów i pasywów
 16. Charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych
 17. Zasady obiegu i kontroli dokumentów
 18. Konto księgowe
 19. Dzielenie i łączenie kont
 20. Konta syntetyczne i analityczne
 21. Zasady poprawiania błędnych zapisów księgowych

 

II. Rachunkowość finansowa – podstawy ewidencji – 10 godzin

 

 1. Klasyfikacja i ewidencja aktywów trwałych: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych
 2. Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 3. Charakterystyka, podział i ewidencja rozrachunków i roszczeń
 4. Obrót materiałowo-towarowy
 5. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, publiczno-prawne, z tytułu wynagrodzeń
 6. Przychody
 7. Koszty i ich rozliczenie
 8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 9. Produkty pracy
 10. Wynik finansowy i jego podział
 11. Kapitały i fundusze